Tin tức

Tài nguyên học tập  »  Tin tức

Atlas giải phẫu người

Đây là bản tiếng Việt được dịch theo ấn bản Atlas of human anatony của nhà xuất bản Elsevier. Cuốn sách tập hợp 532 trang hình với nhiều hình vẽ màu chính xác, như thật về các chi tiết giải phẫu. Tác giả sắp xếp các trang vẽ theo từng vùng, các danh từ được sử dụng theo bản danh pháp giải phẫu quốc tế Nomina anatomica. Phần chỉ dẫn tra cứu bằng tiếng Anh ở cuối sách được dịch sang tiếng Việt có đối chiếu sang tiếng Anh, có cả phần tra cứu Anh - Việt sau phần tra cứu Việt - Anh.

https://lib.lhu.edu.vn/BookViewDetail/21743/BK/Atlas-giai-phau-nguoi.html