Tin tức

Thông báo nghỉ làm việc

Thư viện thông báo nghỉ làm việc các ngày sau:

Chiều ngày 19/6/2017 (lý do: cán bộ thư viện tham gia tập huấn coi thi tốt nghiệp THPT)

Từ ngày 21 đến ngày 24/6/2017 (lý do: cán bộ coi thi tham gia coi thi tốt nghiệp THPT)

Lưu ý: các sách có hạn trả vào ngày nghỉ như trên sẽ được gia hạn đến ngày làm việc tiếp theo.