Tin tức

Tài nguyên học tập  »  Tin tức

Thông báo về việc thay đổi giờ làm việc

Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020, Thư viện làm việc từ 7h đến 16h30
Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020, Thư viện làm việc từ 7h - 11h30 và 13h - 16h30


Lý do: phục vụ công tác kiểm kê tài liệu
Sau thời gian nêu trên, Thư viện làm việc bình thường từ 7h - 20h